Kategorie fotografií

Všechny kategorie
Celkem fotek: 1636 (nové 0)

Úlovky
Celkem fotek: 347 (nové 0)

Úlovky (zahraničí)
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Trofeje
Celkem fotek: 44 (nové 0)

Odhad věku zvěře
Celkem fotek: 1 (nové 0)

Shozy
Celkem fotek: 24 (nové 0)

Choroby zvěře
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lidé a zbraně
Celkem fotek: 99 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem fotek: 85 (nové 0)

Myslivecký interiér
Celkem fotek: 4 (nové 0)

Myslivecké umění
Celkem fotek: 38 (nové 0)

Myslivecké stavby
Celkem fotek: 71 (nové 0)

Práce v honitbě
Celkem fotek: 9 (nové 0)

Historie myslivosti
Celkem fotek: 0 (nové 0)

Lovecké výstavy a akce
Celkem fotek: 84 (nové 0)

Pozorovací kamera (fotopast)
Celkem fotek: 70 (nové 0)

Ptactvo a sokolnictví
Celkem fotek: 82 (nové 0)

Zvěř v zajetí
Celkem fotek: 69 (nové 0)

Zvěř v přírodě
Celkem fotek: 314 (nové 0)

Hmyz v přírodě
Celkem fotek: 10 (nové 0)

Obojživelníci a plazi
Celkem fotek: 7 (nové 0)

Květiny a houby
Celkem fotek: 13 (nové 0)

Příroda a krajina
Celkem fotek: 180 (nové 0)

Ostatní
Celkem fotek: 71 (nové 0)

Úhyny
Celkem fotek: 14 (nové 0)

Počasí

Navigace: Články » Článek

Zvyky při lovu

Datum přidání: 17.12.2013

Popis zvyků po úspěšném osamělém lovu (spárkaté) zvěře
Připomeňme si nejprve pravidla myslivecké etiky při lovu: bezvýhradně dodržovat pokyny loveckého průvodce; na požádání přezkoušet nastřelení zbraně; střílet na přiměřenou vzdálenost a mířit "myslivecky" (na komoru); nestřílet jako první samičí kus vodící mládě; nestřílet na vedoucí kus v tlupě; účastnit se případného dosledu; trofej pečlivě vypreparovat.
Předpokládejme, že lov byl úspěšný, střelený kus zhasl v dohledu, nemuseli jsme ani použít zálomků, ani provést dosled. Došli jsme ke zhaslé zvěři a nyní následuje předávání úlomků, tak jak jsme o tom pojednali, popřípadě troubení a ošetření úlovku.
Troubení. Před předáním úlomků se může u uloveného kusu troubit "Lovu zdar", po jejich udělení hlahol příslušného druhu zvěře. To se však dnes již téměř neprovádí. A. Dyk ve své příručce "Lovecké signály pro lesnici B" uvádí hlaholy (vytrubování úlovků) pro jelena, daňka, muflona, kamzíka, srnce, černou, tetřeva, pernatou a škodnou (dravou zvěř). Tento krásný myslivecký zvyk by měl být prováděn alespoň při tzv. pasování na lovce. Každý myslivec musí úlovek patřičně ošetřit, tj. má umět zvěř vyvrhnout, stáhnout a rozrušit. Tyto úkony však nepatří k mysliveckým zvykům, nýbrž k mysliveckým dovednostem, jak o tom pojednáme v příslušné kapitole. O "loveckém právu" a "stráži u zhaslého kusu" jsme se již zmínili. Silné kusy spárkaté zvěře přepravujeme z honitby obvykle na vozidle. Dbáme na to, aby hlava směřovala dozadu. Ulovenému kusu tak chceme umožnit "poslední rozloučení" s honitbou.

Popis zvyků při společném lovu na černou (spárkatou) zvěř
Na shromaždišti se troubí "Svolávání všech". Účastníci lovu se seřadí do vhodného nástupního útvaru. Po nástupu se troubí "Všeobecné vítání". Přítomní mají mít smeknuty klobouky (uniformovaní salutují). Uvítací proslov přednese předseda MS (představitel lesního personálu, nájemce honitby, apod. - proslov je nutno dle toho upravit): "Vážení střelci a honci, jménem našeho mysliveckého sdružení vás všechny srdečně vítám na dnešním společném lovu černé zvěře. Vedoucím lovu je myslivecký hospodář, který vydá další pokyny. Přeji vám Lovu zdar!" Poté si přítomní pokryjí hlavu. Slova se ujme vedoucí lovu, pokyny mají obsahovat následující údaje: způsob lovu, počet lečí, druh lovené zvěře (kromě černé i dravé), upozornění na bezpečnostní pravidla při zacházení se zbraní (kontrola zbraní, průkazů zbraní, loveckých lístků, zbrojních průkazů), způsob používání psů (kontrola lovecké upotřebitelnosti), používání zvukových signálů, informace o přestávce a občerstvení, aj. Nakonec též popřeje účastníkům "Lovu zdar". Před tímto přáním vedoucí lovu smekne klobouk, což učiní i ostatní. Troubí se "Lovu zdar" a "Počátek honu". Uvítací proslov nutno přizpůsobit okolnostem.

Při zahájení leče se troubí "Počátek leče", při ukončení "Konec leče". Stanoviště střelců mají být označena stanovištními (popřípadě i směrovými) zálomky. Po střelbě na zvěř, jestliže odskočila, neopomeňme použít nástřelového zálomku (popřípadě i dalších). Při společných lovech platí zásada "první kule, poslední brok". Podle toho, jak je lov organizován, může se u výlože troubit "Svolávání všech". Úlomky (poslední hryz a lovecký) se na výloži předávají zřídka, častěji až na výřadu. Ošetření úlovku (vyvržení) se obvykle provádí na místě ulovení, řidčeji na výloži. Přestávka k občerstvení se oznámí troubením "Velká přestávka", její ukončení signálem "Konec přestávky". Před výřadem možno troubit "Svolávání všech". O výřadu jsme již pojednali.

Po nástupu se troubí "Lovu zdar" a účastníci smeknou klobouky. Následuje závěrečný projev vedoucího lovu. Uvede kolik a jaké zvěře bylo uloveno a jak lov probíhal. Nyní následuje předávání úlomků šťastným střelcům; provádí to vedoucí lovu. Střelec dostane, ať ulovil jakýkoliv počet černé zvěře, pouze jeden lovecký úlomek. Druhý - z jiné dřeviny - by obdržel jen při střelení jiného druhu zvěře (např. dravé). Troubí se "Hlahol černé zvěře", popřípadě "Hlahol škodné (dravé) zvěře", nebo univerzální hlahol "Halali". Potom vedoucí lovu (nebo předseda MS či jiný představitel) poděkuje honcům za práci a střelcům za účast, popřípadě pozve na "poslední leč" (na příští lov). Na závěr pozdraví "Lovu zdar". Troubí se "Konec honu". Po výřadu může být uspořádán ceremoniál pasování na lovce.

Popis zvyků při honu na drobnou zvěř
Ze zásad myslivecké etiky připomínáme: dodržování pokynů vydaných vedoucím honu; chování na stanovišti či v řadě; střílet na přiměřenou vzdálenost, na zvěř bezpečně obeznanou; nestřílet zajíce v loži, bažanty na hřadu či na zemi, kachny na vodě; neustřelovat zvěř sousedovi; nestřílet po odtroubení leče. Před nástupem k zahájení lovu se na shromaždišti troubí "Svolávání všech". Účastnící honu se seřadí do některého z nástupních útvarů. Po nástupu se troubí "Všeobecné vítání", přítomní mají smeknuto (uniformovaní salutují). Přítomné uvítá předseda MS (či jiný představitel) obdobným proslovem jako při společném lovu černé zvěře. Po jeho přání "Lovu zdar" si přítomní pokryjí hlavu. Poté vydá vedoucí honu pokyny, které mají obsahovat následující údaje: způsob honu, počet lečí, druh lovené zvěře, upozornění na bezpečnostní pravidla při zacházení se zbraní (kontrola zbraní, průkazů zbraní, loveckých lístků, zbrojních průkazů), způsob používání loveckých psů (kontrola lovecké upotřebitelnosti), používání zvukových signálů, informace o přestávce a občerstvení, aj. Před závěrečným přáním "Lovu zdar" vedoucí honu smekne; což učiní i ostatní. Troubí se "Lovu zdar" a "Počátek honu". Při zahájení leče se troubí "Počátek leče", po ukončení "Konec leče". V průběhu leče možno troubit různé povely. Při naháňkách mohou být stanoviště střelců označena stanovištními (popřípadě i směrovými) zálomky. Nástřelovými zálomky se mohou - pro ulehčení dohledávky označit místa, kde byla zvěř poraněna. Při honech platí zásada "první kule, poslední brok".

Podle potřeby se může troubit "Odložit zvěř" (na výlož) a podle způsobu honu u výlože "Svolávání všech". Na výloži se úlovky ošetří. Ulovená zvěř se klade na pravý bok, odděleně podle druhu a pohlaví, každý desátý kus se povytáhne, počítá se odprava doleva z pohledu od běhů. Přestávka k občerstvení se oznámí troubením "Velká přestávka", její ukončení signálem "Konec přestávky". Před výřadem zvěře možno troubit "Svolávání všech". O uspořádání výřadu jsme již pojednali.

Po nástupu se troubí "Lovu zdar", účastníci smeknou. Vedoucí honu sdělí přítomným výsledek honu. Uvede kolik a jaké zvěře bylo uloveno, jak hon probíhal a jakým způsobem bude po výřadu zvěř rozdělena. Střelci lišky předá lovecký úlomek. Někdy je zvykem předat úlomek i nejúspěšnějšímu střelci drobné zvěře ("králi honu"). Může se troubit "Hlahol příslušného druhu zvěře" (podle Dykových signálů přichází v úvahu bažant, zvěř pernatá a škodná - dravá). Poté vedoucí honu (nebo předseda MS či jiný představitel) poděkuje honcům za práci a střelcům za účast, popřípadě pozve na "poslední leč" (na příští hon) a na závěr pozdraví "Lovu zdar". Troubí se "Halali". Po rozdělení zvěře se troubí "Konec honu". Účast na "poslední leči", družném mysliveckém posezení, je pro účastníky honu nepsaným zákonem.

Zdroj: ms-smilovice-reka.ic.czKomentáře:
 0


Kategorie videí

Všechny kategorie
Celkem videí: 1495 (nové 0)

Lovecká videa
Celkem videí: 1301 (nové 0)

Srnčí zvěř
Celkem videí: 23 (nové 0)

Jelení zvěř
Celkem videí: 21 (nové 0)

Černá zvěř
Celkem videí: 38 (nové 0)

Dančí zvěř
Celkem videí: 4 (nové 0)

Mufloní zvěř
Celkem videí: 3 (nové 0)

Škodná
Celkem videí: 14 (nové 0)

Pozorovací kamera
Celkem videí: 14 (nové 0)

Lovecký pes
Celkem videí: 6 (nové 0)

Instruktážní videa
Celkem videí: 14 (nové 0)

Ostatní videa
Celkem videí: 57 (nové 0)

Statistika

Uživatelů celkem: 508
Počet fotek celkem: 1636
Počet videí celkem: 1495
Počet článků celkem: 93
Počet inzerátů celkem: 0

Nové fotky dnes: 0
Nové video dnes: 0
Nové články dnes: 0
Nové inzeráty dnes: 0

Počítadlo přístupů

Partneři

Fáze měsíce


Nové inzerátyimyslivost.cz 2011-2018 - Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno šíření materiálu bez souhlasu majitele.

Kód: Záškodný Marek  |  Webdesign: Pierre Borodin